Actualia Overheid en Eigendom

De bijdragen in dit boek zijn in hoofdzaak geïnspireerd door de grondslagen van de Belgische en Europese eigendomsbescherming en overstijgen dan ook de concrete (huidige en toekomstige) procedureregelingen, in de meest brede zin van het woord.
Editor(s):
Stijn Verbist
boek | verschenen | 1e editie
mei 2015 | x + 146 blz.

Paperback
€ 63,-


ISBN 9789400006027

Inhoud

Overheden dienen, om hun taken van algemeen belang te kunnen verwezenlijken, in bepaalde gevallen te kunnen beschikken over goederen die niet tot hun patrimonium behoren. Onteigening is een soms noodzakelijk maar verregaand instrument. Eigendomsbescherming is wezenlijk in een democratische rechtsstaat. De Vlaamse overheid kondigt een nieuw onteigeningsdecreet aan, maar de kern van de eigendomsbescherming in Vlaanderen en in België ligt vervat in de Belgische Grondwet en in het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De fundamenten van de eigendomsbescherming kunnen derhalve niet wezenlijk worden geraakt door een nieuwe Vlaamse regelgeving.

De bijdragen in dit boek zijn in hoofdzaak geïnspireerd door de grondslagen van de Belgische en de Europese eigendomsbescherming en overstijgen dan ook de concrete (huidige en toekomstige) procedureregelingen, in de meest brede zin van het woord.

In dit boek wordt de grondwettigheid onderzocht van gemeentelijke verhaalbelastingreglementen. Vervolgens wordt op systematische wijze een antwoord geboden op de vraag of de onteigeningsbevoegdheid van intercommunales ter verwezenlijking van de ontwikkeling van industriegebieden verenigbaar is met de Europese mededingingsreglementering.
Nadien worden actuele tendensen in de recente onteigeningsrechtspraak onderzocht. Tot slot wordt de onteigeningsdreiging op alle mogelijke wijzen belicht op basis van nationale en Europese rechtspraak.

Dit boek is een must voor al wie, als ambtenaar, mandataris, advocaat, notaris, magistraat en landmeter-expert, rechtstreeks en onrechtstreeks in contact komt met onteigeningsdossiers en onteigeningsprocedures.

Met bijdragen van Niels Appermont (UHasselt), Sven Boullart (UGent), Mattias Verbeeck (advocaat) en Stijn Verbist (UHasselt).

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

(Lokale) belastingen en het recht op bescherming van eigendom (p. 1)

De onteigening door de intercommunales voor bedrijfshuisvesting. Een kritische analyse naar Belgisch en Europees recht (p. 43)

Recente rechtspraak inzake onteigening ten algemenen nutte (p. 113)

Stijn Verbist

Onteigeningsdreiging: wanneer het einde niet in zicht is (p. 127)