Accessoriteit in het vermogensrecht

Op een heldere en sterk rechtsvergelijkende wijze presenteert de auteur een algemene theorie van accessoriteit, die het gehele vermogensrecht omspant en achtereenvolgens de toepassingen, toepassingsvoorwaarden en functies van dit leerstuk uitkristalliseert. Daarbij komen de meest uiteenlopende rechtsfiguren aan bod en wordt niet nagelaten om talrijke voor de praktijk relevante vragen te beantwoorden.

Auteur(s):
Koen Swinnen
Reeks:
Property Law Series
Volume:
2
boek | verschenen | 1e editie
januari 2014 | xxvi + 546 blz.

Hardback
€ 166,-


ISBN 9789400004474


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Accessoriteit of ‘bijzaak volgt hoofdzaak’ doorkruist het gehele vermogensrecht. Zowel in het zekerheden- en goederenrecht als in het verbintenissen- en contractenrecht is het prominent aanwezig. Toch zijn de precieze inhoud en de grenzen van dit leerstuk tot op vandaag hoogst onduidelijk en nauwelijks bestudeerd gebleven. Essentiële vragen als ‘Wat is een accessorium?’, ‘Welke rechtsgevolgen sorteert accessoriteit precies?’ en ‘Maakt accessoriteit een algemeen rechtsbeginsel uit?’ konden daardoor niet worden beantwoord.

Het voorliggende werk brengt daar verandering in. Op een heldere en sterk rechtsvergelijkende wijze presenteert de auteur een algemene theorie van accessoriteit, die het gehele vermogensrecht omspant en achtereenvolgens de toepassingen, toepassingsvoorwaarden en functies van dit leerstuk uitkristalliseert. Daarbij komen de meest uiteenlopende rechtsfiguren aan bod, gaande van verjaring, nietigheid, onroerend door bestemming, natrekking en erfdienstbaarheden tot pand, hypotheek, borgtocht en zekerheidsrechten voor alle sommen en wordt niet nagelaten om talrijke voor de praktijk relevante vragen te beantwoorden. Slechts enkele voorbeelden zijn: de vraag of accessoire zekerheidsrechten en accessoire opstalrechten afzonderlijk vervreemd kunnen worden, de vraag of een eigendomsvoorbehoud een accessorium van de gewaarborgde schuldvordering uitmaakt en de vraag welke verweermiddelen de zekerheidssteller precies uit het accessoire karakter van het door hem toegestane zekerheidsrecht put.

Wat dit werk in het bijzonder interessant maakt, is het feit dat het algemene kenmerken van accessoria bevat, die als een checklist kunnen worden gebruikt om na te gaan of een welbepaald goed een accessorium is. Ongetwijfeld zal dit voor zowel de rechter als voor andere rechtspractici een nuttig instrument zijn bij het beantwoorden van de vaak moeilijke vraag welke rechten nu precies mee zijn overgegaan bij de overdracht van een schuldvordering of eigendomsrecht.
Het gedetailleerde trefwoordenregister, de logische structuur en het heldere taalgebruik zorgen voor een vlotte toegankelijkheid van dit boek, dat vandaag zonder meer het standaardwerk inzake accessoriteit is.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Koen Swinnen

DEEL I. INLEIDEND GEDEELTE

Titel I. Probleemstelling en onderzoeksvragen (p. 1)

Titel II. Onderzoeksmethode (p. 9)

Titel III. Structuur van dit boek (p. 17)

DEEL II. TYPOLOGIE VAN ACCESSORITEIT

Titel I. Ontstaansaccessoriteit (p. 21)

Titel II. Tenietgaansaccessoriteit (p. 145)

Titel III. Omvangsaccessoriteit (p. 273)

Titel IV. Uitoefeningsaccessoriteit (p. 287)

Titel V. Tussenbesluit: structurele accessoriteit (p. 317)

Titel VI. Beschikkingsaccessoriteit (p. 319)

DEEL III. TOEPASSINGSVOORWAARDEN VOOR ACCESSORITEIT

Titel I. Het voorliggen van een hoofdgoed en een accessorium (eerste voorwaarde) (p. 373)

Titel II. De toepassing van accessoriteit werd niet uitgesloten (tweede voorwaarde) (p. 461)

DEEL IV. FUNCTIES VAN ACCESSORITEIT

Titel I. De beschermende functie van accessoriteit (p. 463)

Titel II. De vereenvoudigende functie van accessoriteit (p. 481)

DEEL V. ALGEMENE CONCLUSIES

Titel I. Algemene beschouwingen (p. 485)

Titel II. Beantwoording van de onderzoeksvragen (p. 493)

Bibliografie (p. 509)

Koen Swinnen

Trefwoordenregister (p. 533)

Koen Swinnen

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Koen Swinnen
Bibliografie (p. 509)
Koen Swinnen
Trefwoordenregister (p. 533)
Koen Swinnen

Over de reeks

Property Law Series

Het goederenrecht heeft de voorbije jaren een ‘revival’ gekend. Van een oud, star rechtsdomein dat terugging op een agrarische traditie, is het goederenrecht uitgebouwd tot een moderne component van het vermogensrecht. Op die manier komt het goederenrecht uit zijn isolement, en komen de raakvlakken met het fiscaal recht, constitutioneel en administratief recht, huwelijksvermogensrecht, verbintenissenrecht, rechten van de mens, enz. centraal te staan. Ook de rechtsvergelijking vormt bij een diepgaande analyse een hoeksteen.

In dit perspectief wil de reeks “Property Law Series” diepgaande werken over het goederenrecht bundelen. Die diepgang vergt een gedegen analyse die zowel voor de begripsvorming als voor de juridische praktijk een grote bijdrage levert. Zowel Nederlandstalige als Engelstalige werken kunnen erin toegang krijgen.

De reeks staat onder redactie van Prof. Dr. V. Sagaert, Prof. Dr. A. Wylleman, Prof. Dr. N. Carette, Prof. Dr. S. Van Erp en Prof. Dr. A. Van der Walt.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Meer over deze reeks