Aankoopplichten van de overheid

Dit boek geeft als eerste een volledige en omstandig becommentarieerde lijst van de gevallen waarin er een aankoopplicht voor de overheid (of een “recht op onteigening” voor de eigenaar) bestond en (nog) bestaat. Het biedt een unieke kijk op de bestaande aankoopplichten, maar werpt ook een blik op de toekomst.
Auteur(s):
Dirk Lindemans, Bert Van Herreweghe
Reeks:
CROW
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
juni 2017 | viii + 114 blz.

Paperback
€ 33,25 € 47,50


ISBN 9789400008656

Inhoud

Onze wetgeving voorziet in nogal wat gevallen in een aankoopplicht voor de overheid. Die aankoopplicht krijgt daarbij meerdere benamingen: koopplicht, aankoopplicht, afdwingbare overname … In de rechtsliteratuur gaat er echter niet veel aandacht naar uit en in de praktijk lijken zij soms wat vergeten. Toch vormen de aankoopplichten een belangrijk aspect van de vergoedings-regelingen die overheidsbeperkingen op het gebruik van vastgoed in overeenstemming moeten brengen met het eigendomsrecht.

Dit boek geeft als eerste een volledige en omstandig becommentarieerde lijst van de gevallen waarin er een aankoopplicht voor de overheid (of een “recht op onteigening” voor de eigenaar) bestond en (nog) bestaat. De auteurs gaan in op de geschiedenis van de aankoopplichten. Zij beschrijven en beoordelen de modaliteiten die met de uitoefening van de aankoopplicht of het recht op onteigening gepaard gaan. Verder wordt de uiteenlopende vergoedingsomvang bij de bestaande aankoopplichten onder de loep genomen.

De auteurs kijken ook over de gewest- en landsgrenzen. Dit boek biedt daardoor een unieke kijk op de bestaande aankoopplichten, maar werpt ook een blik op de toekomst. In sommige sectoren is de aankoopplicht namelijk al verdwenen of dreigt zij te worden afgeschaft en die ontwikkeling is niet wenselijk. Dit maakt het boek niet alleen bruikbaar als juridisch naslagwerk, maar ook als instrument voor de uitwerking van een meer coherente visie op de aankoopplichten en vergoedingsregelingen voor eigendomsbeperkingen die de overheid oplegt.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 2. Het Grondenbankdecreet als algemeen kader voor de aankoopplichten? (p. 3)

Hoofdstuk 3. Een historisch overzicht van de aankoopplichten (p. 7)

Hoofdstuk 4. De modaliteiten van de nog van kracht zijnde aankoopplichten (p. 45)

Hoofdstuk 5. Gelijkenissen en verschillen tussen de koopplichten (p. 79)

Hoofdstuk 6. Aankoopplichten buiten het Vlaamse Gewest (p. 83)

Hoofdstuk 7. Een recht op onteigening als uitvloeisel van het eigendomsrecht? (p. 103)

Hoofdstuk 8. De aankoopplicht als onderdeel van de vergoedingsregeling voor publiekrechtelijke eigendomsbeperkende erfdienstbaarheden (p. 107)

Hoofdstuk 9. Samenvatting en conclusie (p. 113)

Over de reeks

CROW

Het "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering" of kortweg CROW is een vereniging zonder winstoogmerk. CROW is een vereniging die onteigeningsgegevens en alles wat hiermee samenhangt bestudeert vanuit een wetenschappelijke, multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek.
Dit bereiken zij o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen en door het verlenen van advies.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: