Aandeelhoudersovereenkomsten

05 november 2019
Brugge
07 november 2019
Brussel
€ 211,75 (incl. BTW)

Aandeelhoudersovereenkomsten zijn een nuttig instrument om de structuur van een vennootschap aan te passen aan de noden van de onderneming en de aandeelhouders, of dit nu een familiebedrijf, een start-up of een genoteerde vennootschap is. De wetgever heeft een wettelijk kader gecreëerd voor aandeelhoudersovereenkomsten, maar heeft daarbij een groot aantal vragen opengelaten. Die vragen zijn vanwege het moeilijke evenwicht tussen het verbintenissen- en het vennootschapsrecht niet altijd even eenvoudig te beantwoorden, en geven aanleiding tot onzekerheid bij de redactie van aandeelhoudersovereenkomsten in de praktijk.

Wat is het verschil tussen een aandeelhoudersovereenkomst en een intern reglement?
Mogen aandeelhoudersovereenkomsten afwijken van de statuten?
Zijn de vennootschap en de bestuursorganen verplicht om een aandeelhoudersovereenkomst na te leven, en kunnen zij eraan rechten ontlenen?
Kunnen besluiten die strijdig zijn met een aandeelhoudersovereenkomst nietig worden verklaard?
Kan men in de statuten naar een aandeelhoudersovereenkomst verwijzen (“incorporation by reference”)?

Dit seminarie heeft een dubbele doelstelling. Ten eerste geeft de spreker een volledig overzicht van het juridische regime van aandeelhoudersovereenkomsten, zowel op het vlak van de geldigheid als op het vlak van de afdwinging tussen de partijen en tegenover eventuele derden. Daarbij komt niet enkel wetgeving (zowel W.Venn. als WVV) aan bod, maar ook de uitgebreide rechtspraak uit België en de buurlanden, en de recentste inzichten in de nationale en internationale rechtsleer. Ten tweede licht hij toe dat de bestaande contractuele praktijk en de gebruikte modellen niet altijd aangepast zijn aan voornoemde evoluties in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Hij bespreekt bekende en minder bekende valkuilen in de contractuele redactie van aandeelhoudersovereenkomsten, en reikt technieken aan om die valkuilen te ontwijken.

Spreker

Nick Hallemeesch, advocaat bij White & Case LLP, waar hij zich toelegt op vennootschapsrecht, M&A en private equity. Hij studeerde rechten te Leuven (Ph.D. 2018) en Harvard (LL.M. 2016) en schreef een doctoraatsthesis over aandeelhoudersovereenkomsten (promotors: prof. dr. B. Tilleman en prof. dr. K. Geens). De commerciële versie van zijn thesis verscheen bij Intersentia in april 2018.

Doelgroep
Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten


Programma

16u00 Start onthaal deelnemers met koffie/thee

16u30 Start van de uiteenzetting

Inleiding
- Definitie, kenmerken en soorten
- Klassieke en minder klassieke bedingen: benoeming en ontslag van bestuurders,
uitoefening van stemrecht, voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, meerderheden in
algemene vergadering, bestuurdersaansprakelijkheid, winstrechten,
overdraagbaarheid aandelen, volgrechten en volgplichten, gerechtelijke en
buitengerechtelijke uittreding en uitsluiting, controlewijziging

Geldigheid en derdenwerking van aandeelhoudersovereenkomsten
- Verhouding tussen aandeelhoudersovereenkomsten en de statuten (m.i.v.
aanvullende en dwingende wetten die de statuten aanvullen)
- Wettelijke en jurisprudentiële geldigheidsvoorwaarden onder zowel W.Venn. als
WVV
- Gevolgen voor derden, i.e. vennootschap, bestuursorganen, niet-contrac-terende
aandeelhouders, kandidaat-overnemers van aandelen en algemene en bijzondere
rechtsopvolgers
- Clausules in verband met geldigheid en derdenwerking: nut en redactionele tips

18u00 Pauze met broodjesmaaltijd

18u30 Vervolg van de uiteenzetting

Afdwinging van aandeelhoudersovereenkomsten
- Remedies bij niet-naleving, o.m.:
o Schadevergoeding
o Nietigverklaring van aandelenoverdracht
o Toewijzing van aandelen bij schending voorkeur- of voorkooprecht
o Nietigverklaring van besluiten en plaatsvervangende uitspraak
o Gedwongen overdracht of overname van aandelen
- Afdwinging in het kader van vennootschapsgroepen
- Clausules in verband met afdwinging: nut en redactionele tips

Het intern reglement: een alternatief?

19u30 Laatste mogelijkheid tot vraagstelling


Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Dinsdag 5 november 2019 | Brugge
Hotel Van der Valk Brugge-Oostkamp
Kapellestraat 146
8020 Oostkamp
Routebeschrijving

Donderdag 7 november 2019 | Brussel
Residence Palace
Wetstraat 155
1040 Brussel
Routebeschrijving

ERKENNINGEN

OVB: in aanvraag voor 3 punten
IBJ: in aanvraag voor 3 punten
NKN: in aanvraag voor 3u
IGO: tussenkomst in aanvraag

PRIJS

175 euro (prijzen excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, koffiepauze en broodjesmaaltijd.

U heeft de mogelijkheid om de uitgave Aandeelhoudersovereenkomsten (Nick Hallemeesch) bijkomend te bestellen aan een korting van 15% (€83,30 in plaats van €98). Voeg onderaan het boek toe aan uw bestelling van de studiedag en de korting wordt automatisch verrekend in het winkelmandje.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

05 november 2019 - Brugge
07 november 2019 - Brussel

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00

Gerelateerde boeken