Meer over de reeks

Vastgoedpraktijkstudies

Bedrijventerreinen bieden de noodzakelijke ruimte voor ondernemingen als motor van onze economie. Er is immers ruimte nodig voor de economische ontwikkeling. Daarbij rijzen vragen van ruimtelijke economie die juridisch hun beslag krijgen in ruimtelijke uitvoeringsplannen. De ruimtelijke ordening doet meer dan enkel de ruimte voor bedrijven vastleggen. Zij ordent die terreinen en brengt ze in samenhang met de noodzakelijke lijninfrastructuur.

Verder is het een uitdaging voor de ruimtelijke ordening om te waken over een kwalitatieve invulling van de bouwmogelijkheden. Er is nood aan een globale visie, waarbij ook milieu- en energieaspecten aan bod komen. De ontwikkeling en het beheer van bedrijventerreinen vergt een doordachte aanpak, waarbij gezocht wordt naar nieuwe vormen van samenwerking. Het verhandelen van bedrijventerreinen en het verwerven of onteigenen van terreinen om bedrijventerreinen te ontwikkelen, werpen heel wat praktijkvragen op.

Ruimte en economische ontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor het eerst wordt deze materie globaal en interdisciplinair behandeld wat het Vlaamse Gewest betreft. Hierbij wordt zowel stilgestaan bij de juridische verankering van het economische aspect als bij de praktische invulling ervan.

Dit boek bevat dan ook een schat aan informatie voor iedereen – advocaat, magistraat, landmeter, verkavelaar, vastgoedontwikkelaar, overheid etc. –die op een professionele wijze met vastgoed bezig is.

Met medewerking van Jan Ghysels, Ruud Jansen, Erwin Lammens, Günther L’heureux, John Toury, Gert Van denstorme, Steven Van Garsse, Ann-Sophie Vanwinsen, Bernard Vanheusden, Bart
Vannieuwenhuyse, Geert Vercruysse en Koen Vermoesen.

Verschenen uitgaven in de reeks

 1. Verkavelen in Vlaanderen
  568 blz. | paperback

  In dit boek worden voor het eerst in Vlaanderen alle aspecten van de verkavelingsoperatie bij elkaar gebracht door een multidisciplinair team van gedegen experten. Het boek is tot stand gekomen op een scharniermoment in de wetgeving, namelijk het invoeren van de omgevingsvergunning. De auteurs hebben daar rekening mee gehouden, zodat het voorliggende boek een werkinstrument is in de meest recente stand van de wetgeving.
  € 135,-
 2. Grond- en Pandendecreet

  Verschijnt 21 september 2016<
  Grond- en Pandendecreet
  201 blz. | paperback

  Met zijn arresten nr. 144/2013 en 145/2013 van 7 november 2013 heeft het Grondwettelijk Hof, wegens strijdigheid met de Europese regelgeving en de Belgische Grondwet, bepaalde delen van het Grond- en Pandendecreet van 27 maart 2009 vernietigd.
  € 70,-
 3. Bedrijventerreinen

  Verschijnt 3 maart 2016<
  Bedrijventerreinen
  264 blz. | paperback

  Ruimte en economische ontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor het eerst wordt deze materie globaal en interdisciplinair behandeld wat het Vlaamse Gewest betreft. Hierbij wordt zowel stilgestaan bij de juridische verankering van het economische aspect als bij de praktische invulling ervan.
  € 75,-